تفسیر تطبیقی آیه وراثت مستضعفان(آیه5 سوره قصص)
46 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سیدرفاقت حسین شاه