فقر و ثروت از دیدگاه قرآن کریم
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد تقی واعظی